Modern och kaxig…

Modern och kaxig i Stockholms närhet

Katrineholms kommun behöver och ska fortsätta växa. Det är tyngdpunkten i vår övergripande plan med budget för 2015-2017. Tillväxtfrågorna är centrala för kommunens möjligheter till fortsatt utveckling och bibehållen välfärd. Den viktigaste satsningen inför kommande år är därför att skapa goda förutsättningar för Katrineholm att fortsätta växa. Det gör vi bland annat genom att slutföra arbetet med översiktsplanen, genom ökat bostadsbyggande och genom intensifierat arbete för att främja näringslivets utveckling. Men tillväxtfrågan är bredare än så, alla kommunala verksamheter berörs och kan bidra. Katrineholm ska vara ett attraktivt alternativ i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i.

Fler bostäder är nyckeln till fler invånare. Kommunen ska vara aktiv både när det gäller att erbjuda mark till byggföretag som vill bygga lägenheter eller småhus och genom att låta kommunens fastighetsbolag bygga nytt. Under de närmaste åren ska Katrineholm Fastighets AB bygga minst 130 nya lägenheter. Bostadsbyggande ökar också rörligheten på bostadsmarknaden. Genom att bygga nytt sticker vi ut och tar plats som kommun – inte minst i konkurrens med Stockholms överhettade bostadsmarknad.

Infrastruktur och kommunikationer är andra viktiga tillväxtsatsningar. Det är mycket betydelsefullt för framtiden att vi nu kommer igång med den omfattande utbyggnaden av bredband. Fibernätet kommer skapa nya möjligheter för enskilda och företagare på landsbygden och är en viktig kugge för tillväxt i hela kommunen. Avgörande för tillväxten är också att det finns bra pendlingsmöjligheter till, från och inom Katrineholms kommun.

Befolkningstillväxten ställer också krav på kommunen. Katrineholms kommun ska möta dagens och framtidens utmaningar med nytänkande, flexibilitet och en hög tilltro till vad vi gemensamt kan åstadkomma. Kommunens verksamheter ska inte bara anpassas i takt med yttre förändringar utan också aktivt bidra till samhällets utveckling. Grunduppdraget att säkra välfärd och service till invånarna är en viktig del i detta. En närliggande satsning är den utbyggnad av förskolan med minst tio nya avdelningar som ska göras under 2015. Det mycket betydelsefulla arbetet med att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan kommer också att fortsätta. Att fler flickor och pojkar klarar skolan med goda resultat är avgörande inte bara för deras egna livsmöjligheter utan för hela samhällets utveckling. Våra äldsta invånare kommer bli en allt större grupp under kommande år som en följd av den demografiska utvecklingen i landet. Kommunen ska möta denna utmaning genom att i god tid planera för hur behoven av omsorg för äldre och funktionsnedsatta ska tillgodoses.

Många faktorer inför 2015 är fortfarande osäkra. Vi har därför lagt en förhållandevis försiktig budget inför nästkommande år. Om befolkningstillväxten håller i sig som vi hoppas, och om det från nationellt håll tillförs mer resurser till den kommunala sektorn i samband med att statsbudgeten beslutas, kan det finnas anledning att revidera budgeten längre fram. Tack vare att kommunen har haft en välskött ekonomi under en rad av år kan vi dock direkt göra särskilda satsningar på bland annat förlängning och utveckling av två framgångsrika projekt; Arbetslinjen, en jobbsatsning för personer med ekonomiskt bistånd, och Klimatsmart mat lagad från grunden, en miljösatsning med fokus på bättre mat i skola och äldreomsorg. Finansiering sker genom medel som avsatts för välfärdsutmaningar från tidigare års resultat. Genom den integrationsfond som kommunen skapat i år har vi också resurser för att möta kommande volymökningar inom skolan.

Vi tar också redan nu avstamp inför mandatperiodens kommande budgetprocesser genom att sätta igång ett antal förstudier kring olika satsningar som vi tror kommer att behövas för att fortsätta utveckla välfärden och vår kommun.

Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M)

 • Sven Tegsveden

  Intressant inlägg som andas optimism och är fullt av spänst.
  Innehållet kan säkert diskuteras, men så fungerar ju politiken i en demokrati…

  Jag har en konkret synpunkt. Missförstå mig inte nu – jag
  vill absolut inte framstå som en ordmärkare. Men jag tycker att det är viktigt med
  ordvalen, speciellt om det kommer till marknadsföring. Ni skriver att Katrineholm
  ska vara ”Modern och kaxig i Stockholms närhet”. Jag tycker att ”kaxig” är ett
  alldeles för starkt ord som kan uppfattas negativt. I ordboken står det att ”kaxig”
  betyder ”som på överdrivet sätt försöker hävda sig i ord eller yttre beteende”.
  Jag tycker inte det finns anledning att överdriva. Själv skulle jag hellre se
  att Katrineholm ska vara ”Modern och framåt i Stockholms närhet”.

 • Ordet är valt med stor omsorg och glädje för att sticka ut. Vi har i Katrineholm stått med mössan ihand alldeles för länge. Nu rätar vi på ryggen och blir en kommun att räkna med och som växer i Stockholms närhet.
  Tack för ditt inlägg Sven.

 • Sven Tegsveden

  Göran, du skriver: ”Vi har i Katrineholm stått med
  mössan ihand alldeles för länge. Nu rätar vi på ryggen och blir en kommun att
  räkna med och som växer i Stockholms närhet.” I egenskap av infödd
  katrineholmare så tycker jag att det är en träffande beskrivning och en riktig
  och bra ambition. Där håller jag med dig till 100 %.

  Men jag insisterar på att ”kaxig” är fel ord. Som
  jag skrev i mitt förra inlägg så betyder ”kaxig” enligt ordboken
  ” ”som på överdrivet sätt försöker hävda sig i ord eller yttre beteende”.
  Och att överdriva betyder ju att ”ta till för mycket” eller att
  ”använda för stora ord”.

  I min värld så används ”kaxig” nedsättande om
  någon annan. Om vi själva går ut i vår marknadsföring och säger att vi är ”kaxiga”
  så säger vi ju samtidigt att vi använder för stora ord om oss själva. Och
  därmed så nedvärderar vi oss själva. Då är det också som upplagt för att man
  kan gyckla med och om Katrineholm.

 • Kaxig används lite annorlunda idag än det gjorde förr därför håller vi inte igen, utan full fart framåt.Vi bygger och positionerar Katrineholm för framtiden.

 • Sven Tegsveden

  Här kommer några synonymer till ”kaxig”: mallig, uppblåst, stroppig, inbilsk, övermodig. Därför så är det enligt min mening inte bra att marknadsföra Katrineholm som ”kaxig”.

 • Det är många som gillar lite attityd men jag tror inte det går att omvända dig, därför får det här bli sista ordet i vår lilla debatt. Tack Sven.