Regeringens oförmåga och Vänsterpartiets hyckleri

När jag läser följande artikel i Aftonbladet undrar jag stillsamt, när ska (V) kräva att det inte får göras vinster i välfärden även när det gäller flyktingar? Här tjänar Bert Karlsson miljon efter miljon på att öppna flyktingförläggningar i Sverige. Men vad Vänsterpartiet menar med välfärd och vinster får vi inte veta.

Jag drar slutsatsen att det som vanligt är mest plakatpolitik. För den här frågan handlar väl om något om människor i en utsatt situation som lycksökare nu skär guld med täljkniv på. Detta borde staten organisera, för ett bra mottagande och naturligtvis samordna med resten av länderna i EU. Staten har ingen som helst beredskap att ta hand om de kanske 89000 flyktingar som beräknas komma till Sverige i år. Allt enligt följande artikel i Aftonbladet den 24 juli.

Här i kommunen i dag är vi många från olika länder. Katrineholm har tagit ett stort solidariskt ansvar för människor på flykt från krig och katastrofer. Det vill vi fortsätta att göra men inte på det ogenomtänkta och oprofessionella sätt som regeringen och Miljöpartiet nu samarbetar i de här mycket viktiga frågorna. Sätt press på länderna i EU att ta sitt ansvar, sätt press på kommunerna i Sverige att ta sitt ansvar och se till att ekonomiskt stödja oss kommuner som fått ta ett stort ansvar. Annars riskeras att köksbordsrasismen växer sig så stark att vi som en del länder i EU inte i framtiden kommer att ta vårt solidariska ansvar för människor på flykt. Jag vill inte se rasister, fascister och nazister på Katrineholms gator. Nej ordning och reda i migrations- och integrationspolitiken med öppen och tydlig solidarisk debatt.

Min slutsats blir att regeringen är oförmögen att hantera situationen och (V) hycklar. Slutligen blir allt vissa kommuners ansvar.

Jämställdhet-varje dag

annajohansson

Anna Johansson

Den här debattartikeln har Anna Johansson, jämställdhetsstrateg i Katrineholms kommun, skrivit tillsammans med mig.
Den är också publicerad i Katrineholms Kuriren.

Om vi på allvar vill förändra villkoren för lite mer än hälften av befolkningen så är en kommun en utmärkt utgångspunkt för en sådan förändring.

Om vi på allvar vill se till att skapa rättvisa för mer än hälften av befolkningen så är det vårt ansvar, vi som arbetar i kommunal verksamhet, att granska oss själva och inte sky några medel för att dra fram åldersstigna värderingar och attityder i ljuset. Värderingar och attityder som generellt sett gör att kvinnor värderas lägre än män. Det syns i allt från löner, arbetstider, sjukskrivningar, till att kunna påverka de egna livsvillkoren och villkoren för beslutsfattandet i samhället. Det syns inte minst i synen på kvinnor som en handelsvara.

Om vi på allvar har jämställdhet som ett mål krävs det en hel del. Ett jämställdhets-arbete innebär att ifrågasätta det normala, det som är taget för givet och att ifrågasätta makt och maktrelationer. Om arbetet ska ske på allvar krävs en modig organisation som dessutom är kunnig och medveten. Att jobba med jämställdhet är inget för fegisar!

I juni arrangerades den nordiska konferensen Nordiskt Forum–New action on woman’s rights. Målsättningen är att stärka och vässa arbetet med att kvinnor ska ha fulla mänskliga rättigheter. Just namnet New action on woman’s rights, uppmanar till ett mer handlingsinriktat arbete.

I Katrineholms kommun finns inget som hindrar att chefer och medarbetare arbetar handlingsinriktat. Kommunfullmäktige fattade i januari 2010 beslut om ett genusmedvetet styrsystem.

Vår utgångspunkt är att vårt samhälle präglas av en manlig norm. /…/ det betyder att om vi inte gör något aktivt åt saken så kommer styrningen framförallt att gynna män. /…/. Vår tanke med att styra genusmedvetet är att i både planering och uppföljning synliggöra var och på vilket sätt resurser och makt fördelas olika mellan könen och utifrån detta medvetet omfördela resurser och makt, så att kvinnor och män, flickor och pojkar kan ta del av detta på lika villkor.

Det är i klassrummen och på förskolorna, på våra äldreboenden och i arbetet med att minska arbetslösheten som det jämställda Katrineholm förverkligas. Bemötande, service och resursfördelning ska ske på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. Det är målet. Dit är vi på väg. På allvar.

Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas – varje dag!