Vi behöver stötta varandra ur krisen

Alla barn i Sverige ska ges trygghet och möjligheter att utvecklas. Vårt mål som socialdemokrater är att ge varje generation bättre förutsättningar än deras föräldrar hade. Det är ett högt ställt mål, men när det handlar om våra barns framtid går det inte att göra något annat.

Coronapandemin har drabbat oss alla hårt, vi är fortfarande mitt i krisen och vi har ännu inte sett de fulla konsekvenserna av den. Ingen kommer gå opåverkad ur pandemin, men vi måste som samhälle göra vad vi kan för att både möta krisens verkningar och bygga samhället starkare. Där är det särskilt viktigt att vi satsar på barn och unga.

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterat sin vårändringsbudget och det känns tryggt att barnen sätts i centrum. Att vara barn eller starta vuxenlivet just nu är svårt, vi ska se till att ingen lämnas i sticket.

De satsningar regeringen gör kommer stärka landets kommuner i att ge fler barn en trygg och bra start i livet.

  1. Lovskola – för fler möjligheter. Många elever i gymnasieskolan och högstadiet som haft distansundervisning under en längre tid har påverkats negativt. Vissa delar av undervisningen har också varit svårt att genomföra på distans, därför är tillskotten för lovskola välkommet.
  2. Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter. Under pandemiåret har barn och unga fått avstå mycket. Att inte kunna träffa vänner eller gå på träningen kostar på. Vi behöver stärka barns möjlighet och tillgång till aktiviteter – för både ett bättre fysiskt och psykiskt mående.
  3. Sommarjobb – för en första rad i CV. I en svår tid på arbetsmarknaden är möjligheten till en första erfarenhet särskilt viktig. Ungdomsarbetslösheten ligger på en fortsatt hög nivå på grund av pandemin, vi måste göra vad vi kan för att ge fler ett sommarjobb och stödet för detta är välkommet.
  4. En tryggare start på livet. Den långdragna pandemin har drabbat många, inte minst barnfamiljer med ensamstående föräldrar och de med låga inkomster. Den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget är därför extra välkommen.

Vi vet ännu inte de fulla konsekvenserna av coronapandemin. Vad vi dock vet är att de som drabbas som hårdast under en kris är de som redan har det som tuffast. Att då stärka välfärden och jämlikheten är helt rätt väg att gå. Vi behöver stötta varandra ur krisen, precis som vi gjort under krisen.

Anders Henriksson, gruppledare för Socialdemokraterna i Sveriges kommuner och regioner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, vice gruppledare för Socialdemokraterna i Sveriges kommuner och regioner samt kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm

I coronasamtal med Kronprinsessan och Prinsen

Under måndag förmiddag hade jag samtal med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. Via den digitala plattformen Teams ringer paret till ett antal kommuner i Sverige för att få en bild av hur coronaåret 2020 påverkat samhället i stort men också lokalt.  

 – Jag berättade för dem om att Katrineholm drabbades plötsligt och hårt av pandemin i början av förra året. Men att vi med gemensamma krafter reste oss och har, efter den tuffa inledningen, hanterat situationen på ett mycket bra sätt. Både inom våra egna verksamheter som exempelvis äldreomsorgen och skolan men också i lokalsamhället. Jag berättade också att samarbetet med de statliga myndigheterna inledningsvis inte fungerat så bra.

 – Samtalet pågick i cirka trettio minuter och vi hade ett mycket trevligt och givande samtal. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel är pålästa och ställde bra och relevanta frågor. Jag tycker det är positivt att de vill skaffa sig en egen bild av hur pandemin slagit mot olika kommuner och hur det hanterats runt om i Sverige. Jag tog givetvis tillfället i akt och bjöd in Kronprinsessparet till Katrineholm.

Håll ihop, håll avstånd och håll ut

Vi befann oss under våren i ett mycket allvarligt pandemiskt läge med en omfattande smittspridning av covid-19 på Katrineholms äldreboenden. Det är sorgligt att vi inte kunnat skydda våra mest sköra från smittan.

Det som det inte har talats så ofta om är att en stor majoritet av de äldre som avlidit utanför sjukhus med bekräftad covid-19, också hade andra sjukdomar som bidrog till eller var helt avgörande för att patienten skulle avlida.  

För några veckor sedan kom en rapport från Region Sörmland. Regionen har genomfört en granskning av patienter som bodde på särskilt boende eller i eget hem och var anslutna till hemsjukvård eller specialiserad sjukvård i hemmet. Perioden för granskningen var den 17 mars till den 27 augusti 2020. Under denna tid avled sammanlagt 252 sörmlänningar med diagnosticerad covid-19-infektion. Av dessa hade 95 personer avlidit på särskilt boende eller i hemmet.

I 17 procent av de granskade fallen (16 personer) bedömdes coronaviruset vara den direkta dödsorsaken. För 77 procent (73 personer) var viruset mer en bidragande orsak än direkt. För 6 procent (6 personer) var dödsorsaken andra sjukdomar.

Utifrån Region Sörmlands genomförda granskning kan det konstateras att även då vi under våren hade en stor smittspridning på våra äldreboenden och varje enskilt dödsfall är en stor tragedi, så utgör inte den totala summan av antalet avlidna där den direkta dödsorsaken var coronaviruset, en hög summa. Summan 16 personer är dessutom en siffra för hela Sörmland och gäller inte enkom för Katrineholms kommun.

Det är nu viktigt att vi fortsätter att tillsammans hålla ihop, hålla avstånd och hålla ut för att bibehålla summan noll, som vi haft under en lång tid på våra boenden, vad gäller antalet smittade. Vi måste också hålla i och hålla ut för att bidra till en minskad smittspridning i samhället i stort!