Stoppa barnäktenskap

För 100 år sedan beslutade Sveriges riksdag om lika rösträtt för män och kvinnor. Sedan dess har vi också infört lagar och kontroller som i teorin betyder att kvinnor och flickor ska kunna leva ett tryggt och säkert liv i Sverige. Ett exempel är lagen om kvinnofridskränkning som kom 1999. Ett annat är lagstiftningen om förbud mot barnäktenskap som skärptes 2019 och som gör att barnäktenskap som ingåtts i andra länder inte godkänns i Sverige.

Trots detta tvingas flickor i Sverige fortfarande in i äktenskap och kvinnor i alla åldrar utsätts för våld från närstående. Statistiken är tydlig: var tredje kvinna utsätts för fysiskt eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Det är en fasansfull verklighet som orsakar mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Vad gäller antal barnäktenskap i Sverige finns ingen statistik men det förekommer att flickor försvinner efter skollov på grund av att de tvingats gifta sig utomlands.

Den 25 november – 10 december (16 Days) pågår en årlig, världsomfattande kampanj mot detta våld, där både FN och andra organisationer och myndigheter deltar. Vi inom Zonta deltar med kampanjen ”Zonta Says No” där vi på flera sätt belyser och motverkar våldet mot kvinnor och flickor. I år uppmärksammar vi särskilt frågan om barnäktenskap.

Under 16-days kommer Katrineholm-Vingåkers Zontaklubb tillsammans med Katrineholms och Vingåkers kommuner, Länsstyrelsen, Region Sörmland och flera ideella organisationer att ha olika aktiviteter. (Se event.katrineholm.se)

Vi vill uppmana alla att arbeta för att motverka våld mot kvinnor och förhindra att flickor gifts bort. Skolpersonal och socialtjänst måste reagera när de misstänker att barn far illa eller riskerar att föras utomlands för att giftas bort. Barn måste redan i förskolan få information om sina rättigheter och flickor måste få veta vart de kan vända sig om de misstänker att de ska giftas bort. Vi som medborgare måste våga agera om vi misstänker att någon utsätts för våld och berätta vart man kan vända sig för stöd och hjälp. Var och en av oss måste våga göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa. Säg nej till mäns våld mot kvinnor!

För
Katrineholm-Vingåkers Zontaklubb
Maria Evald
President

För Katrineholms kommun
Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordförande

Fotnot: Zonta International startades 1919 och arbetar för att förbättra kvinnors och flickors villkor genom påverkansarbete och stödjande insatser. Sedan 2018 är kampen mot barnäktenskap vår fokusfråga. Mer information om Zonta finns på zonta.se och zonta.org.

MÄN-STOPPA VÅLDET MOT KVINNOR!

Den 25 november inleds de 16 dagar mot våld mot kvinnor som uppmärksammas över hela världen. I år manifesterar Katrineholm – Vingåkers Zontaklubb det genom den globala kampanjen ”Zonta says no to violence against women” och då färgas Katrineholm orange för att belysa att vi måste få stopp på våldet mot kvinnor.

I Sverige dödas i genomsnitt 20 kvinnor varje år av närstående män. 17 våldtäkter anmäls varje dag och mörkertalet är stort. De flickor och kvinnor som utsätts för exempelvis trafficking och tvingas till prostitution kommer sällan till tals. I Sverige tvingas många barn bevittna när deras mammor blir misshandlade.

Kampanjen #Metoo har varit viktig för att belysa hur vanligt problemet är med sexuella kränkningar och övergrepp samt för kvinnor att själva få berätta om vad de utsatts för. Kvinnor kan drabbas i alla situationer i livet. Det kan hända var och när som helst. Det handlar om djupt rotade strukturer. Mörkertalet är som sagt stort kring problemet av mäns våld som kan vara fysiskt, psykiskt och ekonomiskt mot kvinnor.

Enligt en färsk rapport från Rädda Barnen är Sverige det bästa landet i världen för flickor att bo i. Situationen för flickor i Sverige är alltså jämförelsevis god internationellt sett. Men trots det har vi ett problem som vi inte verkar kunna komma till rätta med, mäns våld mot kvinnor som indirekt också drabbar barn. Kvinnors och flickors rättigheter är mänskliga rättigheter och de har rätt att leva och verka utan rädsla. Alla har rätt till ett liv fritt från våld.

Problemet med våld mot kvinnor kan inte lösas enbart av organisationer som Zonta International, som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter eller någon annan organisation. Inte ens staten kan självständigt lösa det. Vi måste alla bidra för att motverka att vissa män tar sig rätten att kränka, misshandla och/eller sexuellt utnyttja kvinnor och flickor. Ingen har gjort tillräckligt för då hade det inte sett ut som det gör idag.

Om alla säger nej till våld i alla former genom ord och handling har vi större möjlighet att utrota det problem som gör att det finns kvinnor och barn som lever i skräck för den person som borde vara deras stöd. Om inte du, jag eller vi säger ifrån, vem gör det då? Det kan vara din dotter som blir utsatt. Det kan vara din morfar som slår. Det kan vara din granne som misshandlas. Det är allas ansvar att bidra till ett jämställt samhälle.

Män som grupp har ett särskilt ansvar för att bidra till att mäns våld mot kvinnor upphör. Det handlar om att rannsaka andra mäns värderingar och beteende. Det är alla mäns ansvar att vara goda förebilder för andra män, för sina barn och framtida generationer. Inte minst säga ifrån när andra människor uttalar eller beter sig kränkande och våldsamt. Män behöver än tydligare backa upp det arbete som kvinnorörelsen för. Vi måste arbeta tillsammans för att få slut på mäns våld mot kvinnor. Män som utövar våld måste ta sitt ansvar, se sina egna beteenden och bryta sitt destruktiva mönster.

Det är inte en partipolitisk eller religiös fråga. Det handlar om vår respekt för varandra och rätten till att leva ett värdigt liv.

Du kan som invånare i kommunen bli aktiv i kommunens värdegrundsarbete. Du, som individ, kan börja med att delta i Zonta Internationals manifestation/stödja vårt arbete. Du kan fortsätta med att alltid säga nej till verbala trakasserier – även när det riktas mot andra. Du kan fortsätta med att våga störa när du misstänker att något inte står rätt till.

Tillsammans kan vi arbeta för en värld fri från våld – så låt oss vara modiga!

Maria Evald-President Katrineholm-Vingåkers Zontaklubb

Kristina Ekstrand-Vice president Katrineholm-Vingåkers Zontaklubb

Göran Dahlström-Kommunstyrelsens ordförande