Ett pressmeddelande som värmer

Katrineholm bland de mest jämställda kommunerna

Foto: Hanna Maxstad

Foto: Hanna Maxstad

Hur jämställda är kommuner? Nu finns för första gången en samlad rapport för politisk representation, arbetsvillkor och service till kommuninvånarna. Katrineholm är på 26:e plats i Sverige som mest jämställda kommun.

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Öppna jämförelser jämställdhet släpptes häromdagen. I den går att läsa att Katrineholm är på 26:e plats i Sverige, som mest jämställda kommun. Med denna rapport får kommunerna en konkret möjlighet att se hur de ligger till i förhållande till varandra.

– Vi har systematiskt jobbat med jämställdhetsfrågor i drygt sex år. Därför är det glädjande att få ett kvitto på att vi gjort och prioriterat rätt saker i vår kommun.  Vi har gått från industristad, där män har varit den rådande normen till en modern kommun där jämställdhet är en viktig del i att kommunen utvecklas på det sätt som vi vill, säger Anna Johansson Milovanovic jämställdhetsstrateg i Katrineholms kommun.

– Flera års målinriktat arbete ger resultat. Effekterna av detta innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar i Katrineholms kommun ska kunna ta del av kommunens service och resursfördelning på lika villkor. I grunden handlar det om demokrati. SKL: s rapport var mycket trevlig läsning, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Fakta

  • Öppna jämförelser Jämställdhet bygger i huvudsak på befintliga data i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.
  • Rapporten omfattar två nyckeltal för politisk representation, fyra för arbetsvillkor och sammanlagt 17 för hälso- och sjukvård, utbildning, äldreomsorg, kultur och fritid, samt ekonomiskt bistånd.

 

Vi menar allvar!

Torget marknadDag ut, dag in. Oberoende av etnisk tillhörighet, ålder, religion och så vidare så sker systematiskt olika former av trakasserier mot flickor/kvinnor av pojkar/män. Och det handlar just om det faktum att de är kvinnor. Vi har en lång historia bakom oss med olika former av trakasserier och förtryck–mot kvinnor. Det har exempelvis blivit en del av många flickors skolvardag att offentligt bli kallade för hora och slampa, men också för fetto och spinkis.

Redan i unga år formas föreställningar om att kvinnors kroppar är allmängods. Att det är fullt tillåtet att kommentera, vilja ändra på, känna ägande, ta i bruk när så önskas. Allt detta är resultatet av att vi inte ännu har nått målet om ett jämställt samhälle. De ständigt återkommande sexistiska kommentarerna riktat mot kvinnor i olika sammanhang, är en del av den ojämställdhet som fortfarande består, där grundingrediensen är underordning och överordning, där kvinnor systematiskt har ett lägre värde än män.

Detta är förklaringen till ofredanden av kvinnor under festivaler i Stockholm och Norrköping, vid nyårsfirandet i Kalmar, men även i en del kommunala badhus. Dessa tillfällen och platser är exempel, mörkertalet är sannolikt mycket stort. Det som nu har framkommit, att polisen informerat om att det vid dessa tillställningar gått lugnt tillväga och att inga allvarligare händelser fanns att rapportera, det är bevisen för att kvinnor inte tas på allvar, att kvinnors utsatthet och lidande ständigt osynliggörs.

Detta är helt oacceptabelt och strider mot det nationella mål vi har satt för jämställdhet – Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Det är dags att flera tar uppdraget om jämställdhetsintegrering på allvar. Det handlar i klartext om se till att verksamheter inte gör skillnad på om du är kvinna eller man. Du ska kunna känna dig trygg i att du som kvinna tas på samma allvar och bemöts med samma respekt som en man.

Detta är vår tydliga signal till alla kommunens verksamheter och alla evenemang i Katrineholm.

Den här artikeln har jag skrivit tillsammans med Anna Johansson som är jämställdhetsstrateg i Katrineholms kommun.

 

Jämställdhet-varje dag

annajohansson

Anna Johansson

Den här debattartikeln har Anna Johansson, jämställdhetsstrateg i Katrineholms kommun, skrivit tillsammans med mig.
Den är också publicerad i Katrineholms Kuriren.

Om vi på allvar vill förändra villkoren för lite mer än hälften av befolkningen så är en kommun en utmärkt utgångspunkt för en sådan förändring.

Om vi på allvar vill se till att skapa rättvisa för mer än hälften av befolkningen så är det vårt ansvar, vi som arbetar i kommunal verksamhet, att granska oss själva och inte sky några medel för att dra fram åldersstigna värderingar och attityder i ljuset. Värderingar och attityder som generellt sett gör att kvinnor värderas lägre än män. Det syns i allt från löner, arbetstider, sjukskrivningar, till att kunna påverka de egna livsvillkoren och villkoren för beslutsfattandet i samhället. Det syns inte minst i synen på kvinnor som en handelsvara.

Om vi på allvar har jämställdhet som ett mål krävs det en hel del. Ett jämställdhets-arbete innebär att ifrågasätta det normala, det som är taget för givet och att ifrågasätta makt och maktrelationer. Om arbetet ska ske på allvar krävs en modig organisation som dessutom är kunnig och medveten. Att jobba med jämställdhet är inget för fegisar!

I juni arrangerades den nordiska konferensen Nordiskt Forum–New action on woman’s rights. Målsättningen är att stärka och vässa arbetet med att kvinnor ska ha fulla mänskliga rättigheter. Just namnet New action on woman’s rights, uppmanar till ett mer handlingsinriktat arbete.

I Katrineholms kommun finns inget som hindrar att chefer och medarbetare arbetar handlingsinriktat. Kommunfullmäktige fattade i januari 2010 beslut om ett genusmedvetet styrsystem.

Vår utgångspunkt är att vårt samhälle präglas av en manlig norm. /…/ det betyder att om vi inte gör något aktivt åt saken så kommer styrningen framförallt att gynna män. /…/. Vår tanke med att styra genusmedvetet är att i både planering och uppföljning synliggöra var och på vilket sätt resurser och makt fördelas olika mellan könen och utifrån detta medvetet omfördela resurser och makt, så att kvinnor och män, flickor och pojkar kan ta del av detta på lika villkor.

Det är i klassrummen och på förskolorna, på våra äldreboenden och i arbetet med att minska arbetslösheten som det jämställda Katrineholm förverkligas. Bemötande, service och resursfördelning ska ske på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. Det är målet. Dit är vi på väg. På allvar.

Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas – varje dag!