Modern och kaxig…

Modern och kaxig i Stockholms närhet

Katrineholms kommun behöver och ska fortsätta växa. Det är tyngdpunkten i vår övergripande plan med budget för 2015-2017. Tillväxtfrågorna är centrala för kommunens möjligheter till fortsatt utveckling och bibehållen välfärd. Den viktigaste satsningen inför kommande år är därför att skapa goda förutsättningar för Katrineholm att fortsätta växa. Det gör vi bland annat genom att slutföra arbetet med översiktsplanen, genom ökat bostadsbyggande och genom intensifierat arbete för att främja näringslivets utveckling. Men tillväxtfrågan är bredare än så, alla kommunala verksamheter berörs och kan bidra. Katrineholm ska vara ett attraktivt alternativ i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i.

Fler bostäder är nyckeln till fler invånare. Kommunen ska vara aktiv både när det gäller att erbjuda mark till byggföretag som vill bygga lägenheter eller småhus och genom att låta kommunens fastighetsbolag bygga nytt. Under de närmaste åren ska Katrineholm Fastighets AB bygga minst 130 nya lägenheter. Bostadsbyggande ökar också rörligheten på bostadsmarknaden. Genom att bygga nytt sticker vi ut och tar plats som kommun – inte minst i konkurrens med Stockholms överhettade bostadsmarknad.

Infrastruktur och kommunikationer är andra viktiga tillväxtsatsningar. Det är mycket betydelsefullt för framtiden att vi nu kommer igång med den omfattande utbyggnaden av bredband. Fibernätet kommer skapa nya möjligheter för enskilda och företagare på landsbygden och är en viktig kugge för tillväxt i hela kommunen. Avgörande för tillväxten är också att det finns bra pendlingsmöjligheter till, från och inom Katrineholms kommun.

Befolkningstillväxten ställer också krav på kommunen. Katrineholms kommun ska möta dagens och framtidens utmaningar med nytänkande, flexibilitet och en hög tilltro till vad vi gemensamt kan åstadkomma. Kommunens verksamheter ska inte bara anpassas i takt med yttre förändringar utan också aktivt bidra till samhällets utveckling. Grunduppdraget att säkra välfärd och service till invånarna är en viktig del i detta. En närliggande satsning är den utbyggnad av förskolan med minst tio nya avdelningar som ska göras under 2015. Det mycket betydelsefulla arbetet med att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan kommer också att fortsätta. Att fler flickor och pojkar klarar skolan med goda resultat är avgörande inte bara för deras egna livsmöjligheter utan för hela samhällets utveckling. Våra äldsta invånare kommer bli en allt större grupp under kommande år som en följd av den demografiska utvecklingen i landet. Kommunen ska möta denna utmaning genom att i god tid planera för hur behoven av omsorg för äldre och funktionsnedsatta ska tillgodoses.

Många faktorer inför 2015 är fortfarande osäkra. Vi har därför lagt en förhållandevis försiktig budget inför nästkommande år. Om befolkningstillväxten håller i sig som vi hoppas, och om det från nationellt håll tillförs mer resurser till den kommunala sektorn i samband med att statsbudgeten beslutas, kan det finnas anledning att revidera budgeten längre fram. Tack vare att kommunen har haft en välskött ekonomi under en rad av år kan vi dock direkt göra särskilda satsningar på bland annat förlängning och utveckling av två framgångsrika projekt; Arbetslinjen, en jobbsatsning för personer med ekonomiskt bistånd, och Klimatsmart mat lagad från grunden, en miljösatsning med fokus på bättre mat i skola och äldreomsorg. Finansiering sker genom medel som avsatts för välfärdsutmaningar från tidigare års resultat. Genom den integrationsfond som kommunen skapat i år har vi också resurser för att möta kommande volymökningar inom skolan.

Vi tar också redan nu avstamp inför mandatperiodens kommande budgetprocesser genom att sätta igång ett antal förstudier kring olika satsningar som vi tror kommer att behövas för att fortsätta utveckla välfärden och vår kommun.

Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M)